ثبت سهامداران ، عملیات سهام

Navigation:  سهام >

ثبت سهامداران ، عملیات سهام

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ثبت سهامداران و عملیات مربوط به سهام :

 

برای درج سهامداران موسسه ، در نرم افزار پویا پرداز ، از منوی عملیات سهام گزینه " ثبت سهامداران و عملیات مربوط به سهام "را باز نموده که در اینصورت فرمی به شکل زیر باز می شود که از نمونه فرمهای نمایش اطلاعات  است . در این گونه فرمها کلیدهایی تعبیه شده که از طریق آنها می توان سهامداران را ثبت نمود .

 

 

اگر برای مرتبه اول این فرم را فراخوانی می کنید جدول اطلاعاتی نمایش داده شده خالی است و در صورتیکه قبلاًَ سهامدارانی را وارد کرده اید ، کلیه اطلاعات وارد شده قبلی را مشاهده خواهید نمود .

 

از طریق این فرم می توانید سهامداران موسسه را ثبت نمایید. همچنین می توانید گردش عملیات سهامداران را درج و مشاهده نمایید. با ثبت هر سهامدار، بسته به وضعیت سرمایه گذاری موسسه(عادی،مشارکتی و سهامی) عملیات مربوط به ثبت اولیه، محاسبه و درج خواهد شد .

 

در فرم شکل فوق دو جدول نمایش داده شده است. درجدول بالا لیست سهامداران و در جدول پایین گردش عملیات هر سهامدار رویت می گردد . در ادامه نحوه استفاده از کلیدهای تعبیه شده در بالای هر جدول توضیح داده شده است:

 

 

 

ازطریق کلید اضافه (با میانبر Insert) می توانید یک سهامدار جدید ایجاد نمایید . با زدن این کلید فرمی به شکل زیر باز می شود :

 

 

 

برای ثبت یک سهامدار موارد زیر وارد می گردد:

نوع سهامدار: برای دسته بندی بهتر، سهامداران در گروه های متفاوت قرار خواهند گرفت.

شخص: شخص سهامدار بایستی قبلاً تعریف شده باشد و یا از طریق کلید + کنار این جعبه تعریف گردد.

 

تاریخ عضویت : تاریخ ثبت عضویت وارد می گردد .

 

تعداد/درصد: برای سیستم سرمایه گذاری مشارکتی درصد و برای سهامی، تعداد سهام وارد می شود.

 

شماره پرونده : برای نگهداری شماره سهامی و یا شماره پرونده سهامدار استفاده می گردد .

 

شماره پرونده : در برخی از موسسات، ماهانه درصدی از وجوه متعلق به هر سهامدار را بصورت ذخیره نگهداری می کنند که در اینجا می توان درصد آن را وارد کرد.

 

توضیحات: درصورت لزوم کاربر توضیحاتی راجع به کالای سهامدارانی ثبت شده وارد می نماید .

 

نکته مهم در مورد تاریخ عضویت در سیستم سرمایه گذاری سهامی : اگر قصد دارید یک سهامدار قدیمی را در سیستم وارد کنید بایستی تاریخ عضویت او قبل از شروع اولین دوره مالی باشد تا سیستم متوجه این موضوع باشد . تاریخ عضویت سهامداران جدید مابین تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی فعلی مشخص می شود و درغیر اینصورت اجازه ثبت نمی دهد .

همچنین لازم است برای ثبت سهامداران قدیمی، یک ارزش سهام قبلی وارد گردد. بطور مثال اگر اولین دوره مالی در سیستم سال 1389 باشد و قصد وارد کردن سهامداران قبلی را دارید لازم است ارزش سهام در تاریخ 29/12/1388 وارد گردد و درغیر اینصورت محاسبات اشکال پیدا خواهد کرد و یا اجازه ثبت داده نمی شود .

 

نکته مهم در مورد تعداد سهام در سیستم سرمایه گذاری سهامی : منظور از تعداد سهام، تعداد اسمی سهام است و با توجه به ارزش هر سهم، مبلغ اسمی سهام محاسبه می شود و با ارزش کل سهام اولیه مقایسه شده و میزان تعهد مربوطه بدست می آید به مثالهای زیر توجه نمایید :

 

 

ارزش سهام 000/100 ریال و تعداد اسمی 10 سهم بنابراین ارزش اسمی سهام 000/000/1 ریال است،  مبلغ پرداخت شده یا همان ارزش سهام اولیه 000/900 ریال می باشد که با توجه به ارزش اسمی، این شخص 000/100 ریال تعهد پرداخت سهام خواهد داشت (تفاوت ارزش اسمی و واقعی سهام) . همچنین برعکس آن نیز امکان پذیر است به عبارت دیگر اگر شخصی ارزش اولیه سهامش بیش از ارزش اسمی باشد طلبکار خواهد بود.

 

در این برنامه پس از ثبت سهامدار، محاسبات فوق براساس ارزش سهام وارد شده انجام شده و عملیات سهام مربوطه در جدول پایین ثبت خواهد شد .

 

 

ازطریق کلید ویرایش (با میانبر Ctrl+Insert) می توانید سهامدارا ثبت شده را اصلاح نمایید . دقت نمایید که این ویرایش دراختیار کاربر است و محاسبات ارزش سهام انجام نخواهد شد .

 

 

 

 

ازطریق کلید حذف (با میانبر Ctrl+Delete) می توانید سهامدار ثبت شده را با کلیه عملیات آن حذف نمایید .

 

 

 

ازطریق کلید گزارش (با میانبر Ctrl+P) می توانید کلیه سهامداران جستجو شده در جدول را به پیش نمایش چاپ ارسال کرده و لیست آن را چاپ کنید .

 

 

 

با استفاده از این کلید می توانید لیست سهامداران را به فرمتهای Excel یا Xml ارسال نمایید.

 

 

 

ازطریق کلید تنظیمات نمایش (با میانبر Ctrl+G) می توانید ستونهایی از جدول اطلاعاتی را که از آن استفاده نمی کنید، مخفی کنید و یا آنهایی که مخفی شده اند را دوباره نمایش دهید.

 

 

 

 

در پایین هر جدول یک ابزار بنام جستجوی سریع  وجود دارد که از طریق آن می توان به جستجوی واژه مورد نظر خود پرداخت . جستجو می تواند براساس شخص، تاریخ و هرچه در ستونهای جدول لیست شده، باشد . به عبارت دیگر با وارد کردن یک مقدار در کادر ، برنامه در کلیه ستونهای جدول به دنبال آن واژه می گردد و ردیفهایی که مشابه آن را داشته باشند را نمایش می دهد.

 

 

 

 

 

با زدن این کلید فرمی به شکل زیر باز می شود و کاربر می تواند عملیات انجام شده برای هر سهامدار را تعیین نماید:

 

پس از  وارد کردن تاریخ و نوع عملیات، لازم است یکی از موارد تعداد افزایش یافته،تعداد کاهش یافته، مبلغ افزایش و یا مبلغ کاهش را وارد نمایید.

 

به عبارت دیگر برای هر عملیات یکی از موارد چهارگانه ای که در بالا نام برده شده استفاده می شود .

 

 

لیست عملیات انجام شده در این برنامه وابسته به تعیین نوع سرمایه گذاری دارد و عبارتند از :

 

سیستم سرمایه گذاری سهامی

کد عملیات سهام

شرح عملیات

نیاز به تسویه حساب

انعکاس مبلغ در صورتحساب شخص

در اختیار کاربر در عملیات سهام

توضیحات

13

سهام اوليه

-

-

-

این عملیات بصورت اتوماتیک از طرف برنامه برای یک سهامدار قدیمی ثبت می گردد.

14

ثبت سهام اوليه

-

-

طی دوره مالی هر سهامدار جدیدی که ایجاد می شود، این عملیات برای وی بصورت اتوماتیک درج می گردد.

15

افزايش تعداد سهام

-

 

16

کاهش تعداد سهام

_

 

17

تخصيص سود سهام

-

مربوط به افزایش سرمایه از محل تخصیص سود پایان دوره است .

18

استرداد سهام

صدور این عملیات باعث می شود سهامدار غیرفعال شود و تاریخ اتمام عضویت برای وی درج گردد .

22

تعهد مبلغ سهام

-

-

-

این عملیات جهت موازنه نمودن عملیاتهایی از سهام است که سهام دار موظف به پرداخت وجه می باشد و یا موسسه ملزم به پرداخت به سهامدار است مثل تفاوت ارزش اسمی با واقعی، افزایش یا کاهش سهام

23

افزايش مبلغ

درصورتی که سهامدار ملزم به پرداخت به موسسه باشد (تعهد سهام داشته باشد) لازم است این عملیات ثبت گردد تا مبلغ تعهد تسویه شود.

24

کاهش مبلغ

درصورتی که موسسه ملزم به پرداخت به سهامدار باشد (تعهد سهام داشته باشد) لازم است این عملیات ثبت گردد تا مبلغ تعهد تسویه شود.

25

تغيير ارزش سهام

-

-

وقتی ارزش سهام درپایان دوره مالی تغییر می کند این عملیات به همراه تعهد سهام برای سهامداران بصورت اتوماتیک درج میگردد.

 

سیستم سرمایه گذاری شخصی

کد عملیات سهام

شرح عملیات

نیاز به تسویه حساب

انعکاس مبلغ در صورتحساب شخص

در اختیار کاربر در عملیات سهام

توضیحات

1

سرمايه اوليه

-

-

-

فقط در حالت افتتاحیه اولین دوره هنگام ایجاد مالک ، این عملیات درج می گردد.

2

برداشت

 

3

افزايش سرمايه طي دوره مالي

 

4

افزايش سرمايه سود پايان دوره

 

5

کاهش سرمايه زيان پايان دوره

 

 

 

سیستم سرمایه گذاری  مشارکتی

کد عملیات سهام

شرح عملیات

نیاز به تسویه حساب

انعکاس مبلغ در صورتحساب شخص

در اختیار کاربر در عملیات سهام

توضیحات

6

سرمايه اوليه

-

-

-

این عملیات بصورت اتوماتیک از طرف برنامه برای یک سهامدار قدیمی ثبت می گردد.

7

ثبت سرمايه اوليه

 

 

 

طی دوره مالی هر سهامدار جدیدی که ایجاد می شود، این عملیات برای وی بصورت اتوماتیک درج می گردد.

8

برداشت

 

9

افزايش سرمايه طي دوره مالي

 

10

افزايش سرمايه سود پايان دوره

 

11

کاهش سرمايه زيان پايان دوره

 

12

اتمام مشارکت استرداد سرمايه

 

 

 

 

با استفاده از این کلید می توانید یک عملیات مربوط به سهامدار را اصلاح نمایید . دقت نمایید که این ویرایش دراختیار کاربر است و محاسبات ارزش سهام انجام نخواهد شد .

 

 

با استفاده از این کلید می توانید آخرین عملیات مربوط به سهامداران را حذف کنید . صرفاً عملیاتی که کاربر ثبت کرده را می توان حذف نمود و آن دسته از عملیاتی که از طرف برنامه بصورت اتومانیک ثبت شده قابل حذف نمی باشد.

 

 

با استفاده از این کلید کاربر می تواند بصورت کاملاً اختیاری عملیات مورد نظر خود را وارد کرده و از محاسبات سیستمی صرف نظر نماید . این ویرایش دراختیار کاربر است و محاسبات ارزش سهام انجام نخواهد شد.

 

 

با استفاده از این کلید می توانید گردش عملیات یک سهامدار را برای چاپ آماده نمایید. در شکل زیر نمونه ای از فرم چاپی مشاهده می گردد :

 

 

شکل فوق مثال خوبی از ثبت یک عضو جدید تا مرحله تسویه حساب می باشد که ردیفهای ثبت شده توضیح داده می شود :

ردیف 1 : یک عضو جدید در تاریخ 30/01/1390 با ارزش اسمی 4 سهم به مبلغ اسمی 000/400 ریال ثبت شده. این مبلغ در صورتحساب شخص بصورت بدهکار وارد می گردد تا نسبت به تسویه آن اقدام کند .

 

ردیف 2و3 : عضو مورد نظر تعداد 12 سهم به ارزش اسمی 000/200/1 ریال خرید کرده و در ردیف 3 تعهدی معادل این خرید ثبت گردیده و لازم است نسبت به افزایش مبلغ سهام اقدام نماید. این مبلغ در بدهکار صورتحساب شخص منعکس می گردد و لازم است با افزایش مبلغ سهام این بدهی تامین گردد.

 

ردیف 4و5و6 : عضو مورد نظر طی 3 قسط 000/400 ریالی افزایش مبلغ داشته و نسبت به تسویه بدهی که در ردیف 3 ثبت شده اقدام نموده است.

 

ردیف 7و8و9 : عضو مورد نظر تعداد 1 سهم خود را به ارزش اسمی 000/100 ریال واگذار کرده (کاهش سهام) و در ردیف 8 تعهدی معادل این واگذاری ثبت گردیده (موسسه به وی متعهد شده) و لازم است موسسه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید . این مبلغ در بستانکار صورتحساب شخص منعکس می گردد. همانطور که ملاحظه شده است در ردیف 9 و از طریق کاهش مبلغ ، تسویه مورد نظر شده است .

 

ردیف 10و11 : وقتی که نرخ سهام اعضا تغییر می کند (ایجاد نرخ جدید در فرم ارزش سهام اعضا) بطور خودکار برای همه اعضا تغییر ارزش سهام لحاظ خواهد شد . در ردیف 11 مشخص شده  که در تاریخ 01/9/1390 ارزش سهام عضو به مبلغ 000/750 ریال افزایش یافته که معادل 15 سهم ضربدر 000/50 ریال تغییر ارزش سهام است. در ردیف 10 تعهدی معادل تغییر ارزش سهام برای تامین وجه مورد نظر ثبت گردیده تا عضو مورد نظر آن را پرداخت کند. این مبلغ در بدهکار صورتحساب وی منظور می گردد.

 

ردیف 12و13 : عضو مورد نظر طی 2 قسط 000/250 و 000/500 ریالی افزایش مبلغ داشته و نسبت به تسویه بدهی  مربوط به تغییر ارزش سهام اقدام نموده است .

 

ردیف 14 : مبلغی بعنوان سود سهام به ارزش اسمی سهامدار اضافه گردیده . این تخصیص سود می تواند بصورت اتوماتیک و یا دستی در سیستم لحاظ گردد.

 

ردیف 15 : وقتی سهامدار ، از عضویت خود انصراف می دهد و یا با وی تسویه می شود می توان از ثبت استرداد سهام استفاده نمود. سیستم در این عملیات مانده ستونهای افزایش و کاهش سهام را بالانس نموده و مبلغی که لازم است با سهامدار تسویه گردد را مشخص می کند.

 

 

 

با استفاده از این کلید کاربر می تواند فرم تسویه را برای آن دسته از عملیاتی که نیاز به پرداخت یا دریافت وجه دارند، فراخوانی نماید . بطور مثال کاهش مبلغ  یا  افزایش مبلغ.

 

 

 

در بالای فرم کادر به شکل زیر مشاهده می شود و برای تخمین تقریبی بدهی یک شخص تا پایان یک دوره مالی استفاده می گردد . بطور مثال ارزش سهام در ابتدای دوره 000/100 ریال است و قرار است در پایان سال و یا پایان دوره این ارزش به عدد 000/250 ریال تغییر داده شود. بنابر این لازم است در جعبه ارزش آخر سال عدد 000/250 وارد شده و سپس کلید "؟؟؟" زده شود. پس از آن سیستم میزان بدهی شخص را با توجه به عملیات فعلی و ارزش پایان شخص مشخص کرده و در جعبه مانده نمایش می دهد.

 

 

زبانه گزارشات انتخابی : در نرم افزار پویا پرداز گزارشات متنوعی از عملیات انجام شده بر روی سهام اعضا قابل اخذ می باشد که عبارتند از :

 

 

 

گزارش عملیات سهام :

 

از طریق این کلید کاربر می تواند به صورت تفصیلی عملیات سهام انجام شده را مشاهده نماید.

 

 

کاربر می تواند محدوده تاریخ ، سهامدار و نوع عملیات را انتخاب کرده و کلید گزارش را بزند که در این صورت فرمی به شکل زیر باز شده و نتیجه گزارش را نمایش می دهد :

 

با زدن کلید گزارش در فرم فوق پیش نمایش چاپ از کلیه اطلاعات نمایش داده شده رویت می گردد و کاربر می تواند اقدام چاپ اطلاعات مورد نظر نماید:

 

 

 

گزارش عملیات سهام بصورت اجمالی : از طریق این گزارش می توان بصورت اجمالی ، خلاصه ای از عملکرد انواع عملیات سهام برای یک دوره تاریخی یا یک شخص خاص بدست آورد . در شکل زیر نمونه ای از این گزارش را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می نمایید، مقادیر هر عملیات را در یک سطر جمع زده و نمایش داه است :

 

 

 

 

گزارش تراز حسابداری : از طریق این کلید گزارش اجمالی برای حسابداری تهیه می گردد و در آن ارزش اولیه سهام در ابتدای دوره، سهام خریداری شده، مبالغ افزایش داده شده و استردادی برای هرشخص بصورت اجمالی مشخص می گردد :

 

 

 

 

گزارش عملیات سهام با تسویه : از طریق این کلید گزارش تفصیلی از آن دسته عملیاتی که برای آنها تسویه انجام شده را می توان بدست آورد :

 

 

 

 

گزارش گواهی سهام با نام : برای چاپ برگه سهام اعضا از این گزارش استفاده نمایید :

 

 

 

 

 

گزارش سود سهام اعضا : از طریق این کلید کاربر می تواند مبلغی را بعنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم نماید.

 

 

 

در جعبه تا تاریخ ، بایستی تاریخ پایان دوره یا تاریخی که سیستم اقدام به محاسبه مانده سهام اعضا را می نماید وارد کنیم.

 

در جعبه مبلغ ، کل مبلغی که قرار است بین اعضا تسهیم گردد وارد می شود .

 

جعبه عملیات ، سه گزینه (گزارش، به تعهد سهام اعضا اضافه گردد ، به مبلغ سهام اعضا اضافه گردد) وجود دارد.  انتخاب گزارش یعنی اینکه سود تقسیم شده را فقط در گزارش نشان دهد . و انتخاب گزینه های بعدی باعث می شود سود تقسیم شده بصورت عملیات سهام برای هر عضو ثبت گردد. درج عملیات می تواند به مبلغ سهام اعضا اضافه شود و یا در قسمت تعهد سهام درج گردد که به اختیار کاربر است .

 

جعبه نوع گزارش ، دو گزینه (براساس مانده ریالی هر عضو ، بر اساس مانده تعداد سهام) وجود دارد.  انتخاب هر کدام باعث می شود که تقسیم سهام بر اساس تعداد یا ارزش کل سهام عضو انجام شود.

 

با زدن کلید گزارش برنامه محاسبات مربوطه را انجام داده و سود معرفی شده را مابین اعضای سهامدار تقسیم می کند. تقسیم سهام به روش تسهیم به نسبت انجام می پذیرد :